• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

   

  1.

  นายวิโรจน์  งามสุคนธ์รัตนา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2.

  นายสายยันต์  อ่ำอินทร์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  3.

  นางเพ็ญทิวา  บุญร่วม

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  4.

  นายณรงค์  จุติตรี

  ผู้แทนชุมชน

  กรรมการ

  5.

  ว่าที่ร้อยตรีโจทย์  แดงจันทร์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  6.

  นายถนัด  อินทร์มา

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7.

  พระครูบรรพต พัฒนาภรณ์

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  8.

  พระวิชัย  วิชโย

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  9.

  นายเจริญ  ฉลาดจิต

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  10

  นายมนัสวิน  โตจีน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  11.

  นายไพโรจน์  สมประสงค์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  12.

  นายณัฐพล   มุลา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  13.

  ร้อยตำรวจตรีวิศาล  จึงตระกูล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  14

  นายประสงค์  ประดิษฐ์ทรัพย์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  15

  นายสถิตย์  เกตุเล็ก

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-24 09:22:38 น.

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]