ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่และมุฑิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 28 กันยายน 2566 13.56 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
2
มุฑิตา เทิดศรัทธา กษิณานุสรณ์ สพป.สระแก้ว เขต 1
(วันที่ 28 กันยายน 2566 13.51 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรม Meet & Greet โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 28 กันยายน 2566 13.46 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
4
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 08 กันยายน 2566 15.58 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
5
เผยแผ่ Best Practice การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กันยายน 2566 10.00 น./อ่าน 40)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว ระดับชั้นม
(วันที่ 31 สิงหาคม 2566 12.27 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.38 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.35 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.33 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารมื้อกลางวันสําหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.27 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสําหรับนักเรียนค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.24 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพัฒนาระบบงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.18 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
การอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และติดเชื้ออุบัติซ้ำในชุมชน ประจำปีงบป
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 08.08 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
14
การประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2566 08.27 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08. 20 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 24 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
17
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 25 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 25
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 26 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
19
การจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 27 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
20
การตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานด้านงบปฐะมาณเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวม ของนักเรียน กรณีรวมหรือเล
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 34 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
21
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 34 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
22
การตรวจสอบการจัดทำระบบบัญชีหน่วยงานย่อย การบริหารงานการเงิน และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 36 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
23
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะผู
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 36 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 37 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 39 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
26
ประมวลภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพป.สระแก้ว เขต 1 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 40 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 52 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
28
ปฏิบัติกิจกรรมวันวิสาชบูชา ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 53 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
29
โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16. 03 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
30
นิเทศภายใน เยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16. 04 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
มอบเงินเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น อ.1 - ป.6
(วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16. 04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
32
ต้อนรับ มูลนิธิ Cimbria ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง"
(วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14. 31 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
33
มอบทุน กสศ. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มต่อเนื่อง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14. 03 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
34
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 12.53 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดกิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 15 มิถุนายน 2566 13.53 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
36
นวัตกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 26 มีนาคม 2566 15.02 น./อ่าน 430)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ชมรม อย. น้อย กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.39 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.38 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
39
เวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.37 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
(วันที่ 03 มีนาคม 2566 15.35 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
41
ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 16.12 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
42
ต้อนรับ มูลนิธิ Cimbria ผู้สนับสนุนโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16. 12 น./อ่าน 729)
ข่าวกิจกรรม
43
สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2566
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 16.11 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
44
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาค ในโครงการจัดสรรเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 15.51 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
45
จัดกิจกรรมกีฬาสี กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 12 ธันวาคม 2565 11.31 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
46
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 09.47 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
47
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 11. 26 น./อ่าน 436)
48
ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 15.29 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
49
การประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 15.27 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 14.44 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
51
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ภายใต้ โครงการลมหายใจเพื่อน้อง
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 14.37 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
52
รับแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท รสช็อกโกแลต
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 14.34 น./อ่าน 1)
53
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 14.25 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
54
ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 15.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
55
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2565 15.40 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบระดับประเทศ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2565 10.43 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
57
จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
(วันที่ 30 มิถุนายน 2565 10.40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
58
จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
(วันที่ 30 มิถุนายน 2565 10.33 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
59
จัดกิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 09 มิถุนายน 2565 13.28 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
60
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 07 มิถุนายน 2565 13.38 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
61
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
(วันที่ 07 มิถุนายน 2565 13.17 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565
(วันที่ 07 มิถุนายน 2565 12.59 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
63
ะคณะครูจากโรงเรียนบ้านโคกปราสาท มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระร
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 15.43 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมการอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และการฝึกลอยตัวในน้ำ
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 15.40 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
65
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 10.29 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
66
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และคณะ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 13.01 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
67
การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 12.55 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
68
การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2565 15.04 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
69
การจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สน
(วันที่ 03 มีนาคม 2565 14.24 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
70
สัปดาห์แห่งการออม ในกิจกรรม "ยอดนักออมประจำเดือนกุมภาพันธ์"
(วันที่ 01 มีนาคม 2565 15.26 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
71
พิธีเปิด "โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย โคก หนอง นา
(วันที่ 01 มีนาคม 2565 15.21 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
72
รับสมัครนักเรียนประจำปี 2565 ช่องทางออนไลน์
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 10.23 น./อ่าน 370)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตดินผสมสำหรับปลูกพืช การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการทำขนมไทย” ตามโครงการ
(วันที่ 24 มกราคม 2565 10.27 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
74
พิธีวันครู ประจำปี 2565
(วันที่ 17 มกราคม 2565 10.49 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
75
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2565
(วันที่ 14 มกราคม 2565 15.38 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
76
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา
(วันที่ 07 ธันวาคม 2564 09.39 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
77
แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาฉกรรจ์เนื่องในโอกาสไปดำรงตำ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2564 13.07 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน ในการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "องค์แป๊ะกง" ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกง เขาฉกรรจ์
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 15.08 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
มอบเงิน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นรางวัลในการรณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิด 19
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 15.35 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
ตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction)
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 15.32 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 15.26 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
82
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (ตรวจ ATK)
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15.26 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
เปิดเรียน ON-SITE วันแรก
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15.22 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ร่วมทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15.17 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ธ.ก.ส. สาขาอำเภอเขาฉกรรจ์ มอบโทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียน
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 15.40 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามการประเมินรับรองการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ระดับอำเภ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 14.37 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนพิชิตโควิด
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 14.07 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
88
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (PZ) และตรวจหาเชื้อโควิด19 แบบ ACF
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 11.04 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
89
รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามการประเมินรับรองการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ระดับจังห
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 20.05 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
90
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2564 17.03 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
91
รตรวจหาเชื้อโควิด19 และรับการฉีดวัคซีนเข็ม 2
(วันที่ 29 มิถุนายน 2564 14.22 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
92
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 13.21 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
93
การติดตามและตรวจเยี่ยม โรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 16.21 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
94
การประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2564 16.19 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
95
แจ้งการเปิดภาคเรียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 10.43 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
รับฟัง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 10.39 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
97
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 10.34 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
98
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2564 17.48 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
99
ประเมินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 10.36 น./อ่าน 565)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
100
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 14.10 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
101
สนามสอบ O-NET 2363 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 14.41 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
102
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอคนใหม่
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 09.55 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
103
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 06 มีนาคม 2564 13.16 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
104
สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 12.43 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
105
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 20.57 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
106
มอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวิดีโอการสอน สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ พัฒนาเด็กไทยในยุคโควิด
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 14.43 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
107
การนิเทศภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 12.33 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
108
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 09.48 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
109
อนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13.42 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
110
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13.40 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
การประชุมตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา นร.05 ภาคเรียนที่ 2/63
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13.13 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
112
มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เขาฉกรรจ์
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 11.43 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
113
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาค กลุ่มเก่า 2/2563
(วันที่ 20 มกราคม 2564 15.45 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
114
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 15.08 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
115
การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ"
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 16.07 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 15.26 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
117
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 14.42 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
118
เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นประถมศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 13.58 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
119
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 13.51 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
120
ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 13.15 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 08.14 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
122
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
123
มอบเจลล้างมือให้กับโรงเรียน จำนวน 200 หลอด
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 10.42 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
124
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 14.50 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
ตรวจเลือดคัดกรองค้นหาภาวะโลหิตจางในนักเรียน ระดับชั้น ป.1
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 16.14 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
126
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ.
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 13.05 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
127
ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้นักเรียนฟรี
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 15.35 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
128
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 14.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
129
พิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 14.04 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
130
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 28 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 363)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
131
ประกาศการรับส่งนักเรียน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 07.46 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
สื่อประชาสัมพันธ์ Covid-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.51 น./อ่าน 66)
วีดีทัศน์จาก Youtube
133
หนังสั้นต่อต้านการทุจริต เรื่อง ความซื่อสัตย์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.33 น./อ่าน 78)
วีดีทัศน์จาก Youtube
134
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.31 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.20 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
136
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
137
การตรวจ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.07 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
138
โครงการอ่านสารสันติภาพและร่วมกันสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 22)
139
มหกรรมวิชาการ63 อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
140
งานเกษียณอายุราชการกลุ่มอำเภอเขาฉกรรจ์
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
141
กีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.48 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
142
การอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
143
ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 21.31 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
144
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อำเภอเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.50 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
โครงการยุวมัคคุเทศน์น้อย สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักท้องถิ่น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.43 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
146
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
147
ประกาศเจตนารมณ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.16 น./อ่าน 72)
วีดีทัศน์จาก Youtube
148
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10. 20 น./อ่าน 557)
149
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 11 น./อ่าน 615)
150
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 26 น./อ่าน 560)
151
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 12 น./อ่าน 509)
152
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10. 38 น./อ่าน 269)
153
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 12 น./อ่าน 327)
154
O8 Q&A
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 13 น./อ่าน 379)
155
09 Social Network
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 13 น./อ่าน 322)
156
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 10 น./อ่าน 334)
157
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 12 น./อ่าน 398)
158
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 13 น./อ่าน 261)
159
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 13 น./อ่าน 320)
160
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 18 น./อ่าน 273)
161
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ/2565
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08. 38 น./อ่าน 318)
162
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 17 น./อ่าน 277)
163
O17 E–Service
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 21. 15 น./อ่าน 347)
164
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 28 น./อ่าน 290)
165
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 29 น./อ่าน 284)
166
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 29 น./อ่าน 271)
167
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 22 น./อ่าน 283)
168
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 23 น./อ่าน 270)
169
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 24 น./อ่าน 281)
170
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08. 33 น./อ่าน 266)
171
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 31 น./อ่าน 284)
172
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 32 น./อ่าน 276)
173
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 00. 10 น./อ่าน 351)
174
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 33 น./อ่าน 270)
175
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19. 35 น./อ่าน 290)
176
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 21. 27 น./อ่าน 259)
177
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 20. 21 น./อ่าน 288)
178
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 20 น./อ่าน 294)
179
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 20. 22 น./อ่าน 301)
180
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 20 น./อ่าน 299)
181
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 23. 59 น./อ่าน 293)
182
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 46 น./อ่าน 288)
183
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 29 น./อ่าน 274)
184
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 07. 56 น./อ่าน 271)
185
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 20. 23 น./อ่าน 288)
186
O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 20. 24 น./อ่าน 285)
187
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 20. 24 น./อ่าน 288)
188
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 20. 25 น./อ่าน 301)
189
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 20. 26 น./อ่าน 293)
190
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.13 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
191
วีดีทัศน์สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 13.16 น./อ่าน 64)
วีดีทัศน์จาก Youtube
192
มาตรการป้องกัน COVID-19 รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 78)
วีดีทัศน์จาก Youtube
193
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 11.25 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
194
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.24 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
195
การเรียนรู้สุขภาวะทางเพศ :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 14.39 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
196
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 11.38 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
197
คณะกรรมการประเมินห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 11.33 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
198
ประชุมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 22.02 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
199
รับย้ายครูมลฤดี สุดแก้ว
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 22.04 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
200
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
201
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.17 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
202
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกองทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.17 น./อ่าน 91)
203
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 11.03 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
204
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 10.23 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
205
มอบทุนการศึกษาจาก กสศ.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 18.15 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
206
ประกาศผลการสอบการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1 รายบุคคล)
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 17.19 น./อ่าน 823)
ข่าวประชาสัมพันธ์
207
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.00 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
208
สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 14.37 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
209
สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2562
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.29 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
210
จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 11.01 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
211
มอบเกียรติบัตรและรางวัลของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 10.11 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
212
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 09.47 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
213
มอบของที่ระลึกงานจราจรโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 13.57 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
214
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.51 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
215
ซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 15.34 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
216
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา2562
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 15.29 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
217
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09.33 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
218
ประเมินโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.31 น./อ่าน 638)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
219
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
220
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 10.01 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
221
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 14.31 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
222
รับสมัครนักเรียนห้อง IEP ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
223
ใบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
224
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.15 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
225
เวียนเทียนเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2563
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 13.33 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
226
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.07 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
227
พิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.04 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
228
ศูนย์สอบ 0-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 10.35 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
229
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
(วันที่ 31 มกราคม 2563 15.41 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
230
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
(วันที่ 24 มกราคม 2563 15.24 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
231
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 23 มกราคม 2563 15.09 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
232
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบ Post O-net ป.6 และ Post NT ป.3
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.16 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
233
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดสอบ Post O-net ป.6 และ Post NT ป.3
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.14 น./อ่าน 128)
234
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสุกใส
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.05 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
235
วันครู ประจำปี2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.31 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
236
กีฬาสานสัมพันธ์วันครู
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.22 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
237
กิจกรรมโรงเรียนธนาคารอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 17 มกราคม 2563 11.14 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
238
วันเด็ก ประจำปี2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 10.59 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
239
เชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563
(วันที่ 03 มกราคม 2563 10.31 น./อ่าน 408)
ข่าวประชาสัมพันธ์
240
งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.45 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม